2 - 2
ا.بن نابوهان
8'
53'
خالد بوطيب
62'
نور الدين أمرابط
ا.بن نابوهان
92'